Ortopedisk medicin

Ortopedisk medicin i Göteborg och Stockholm

Ortopedisk Medicinsk

Ortopedisk medicin är den del av sjuk- och hälsovården som innefattar diagnostik, rehab och behandling av sjukdomstillstånd i kroppens rörelseorgan och som primärt inte kräver kirurgisk eller neurologisk behandling. Skada i muskel, sena, ligament, kapsel, muskel, nerv, ben eller led i rygg, nacke, axel, arm, hand, höft, knä, underben och fot bedöms och omhändertas i vården av ortopedmedicinskt specialiserade vårdgivare, vanligtvis fysioterapeuter och läkare. 

Vi på Ortomed är legitimerade fysioterapeuter (sjukgymnaster) med specialisering på ortopediska skador och sjukdomar. Vi är vidareutbildade inom en rad olika ortopedmedicinska systematiska metoder som;

 • OMI (Ortopediska Medicin International)
 • MDT (Mekanisk Diagnostik och Terapi)
 • OMT (Ortopedisk Manuell Terapi)
 • IM (Idrottsmedicin)
 • Funktionell analys
 • JEMS
 • Akupunktur
 • MTT (Medicinsk Tränings Terapi)
 • Löpanalys och löpteknikträning samt löpspecifik rehab
 • Podiatri (fotrelaterade skador och sjukdomar)
 • Tillverkning av ortopediska skoinlägg och hälkoppsinlägg
 • Stötvågsbehandling
 • Laserbehandling – LLLT – Medicinsk Laser
 • EPTE
 • Ultraljud (Ultraljudsundersökning)

Diagnostik

Vi har lång erfarenhet av klinisk diagnostik, behandling och rehabilitering av skador och sjukdomar i rörelseorganen

Vi har ca 40 års samlad erfarenhet av klinisk diagnostik, behandling och rehabilitering av rörelseorganens skador och sjukdomar och tycker det är roligt att söka orsaken till våra patienters symtom/problem/smärta. Vi ställer diagnos och presenterar lämplig vård och omhändertagande. Vårt fokus är att hjälpa patienter att förstå sitt besvär samt snabbast möjligt få dem friska och i önskad aktivitetsnivå igen. Vi lägger stor vikt att informera samt instruera lämplig egenvård, då detta är en viktig del för dem som önskar bli frisk fortast möjligt och med minskad återfallsrisk. Vi har med åren utarbetat effektiva behandlingsmetoder för respektive skada och erbjuder dessa på våra mottagningar. Vi vet när skador och sjukdomar lämpar sig bättre i andras händer och hänvisar då vidare till lämplig instans.

OMI – Ortopedisk medicin

Ortopedisk medicin är ett organspecifikt kunskapsområde för diagnostisering och icke operativ behandling av rörelseorganens skador och sjukdomar. Utbildningen är internationell och är samma för läkare och sjukgymnaster och löper över ca 4 år. Syftet med utbildningen är att erhålla specialiserade kunskaper i att ställa klinisk diagnos och beroende av den välja rätt behandling och utföra den korrekt. Med klinisk diagnos menas att uttrycka vävnadsskadan som ger upphov till patientens symtombild. Smärta och sjukdomstillstånd utgående från rörelseorganen är en av de vanligaste orsakerna till kontakt med sjukvården och det är önskvärt att dessa patienter får ett korrekt och omedelbart omhändertagande. Korrekt diagnosställande och direkt insatt åtgärd eller behandling leder till mindre lidande för den enskilde, snabbare återgång till aktivitet och arbete samt mindre belastning av samhällets resurser. En ortopedmedicinskt specialiserad sjukgymnast arbetar med diagnostisering, behandling och rehabilitering av rörelseorganens mjukdelar; muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, bursor samt lesioner i nacke, bröstrygg och ländrygg.

Behandlingstekniker

Tvära friktioner

Tvära friktioner är en specifik massageteknik där massagen går tvärs över skadad muskel-, sen- eller ligament.

Stövågsbehandling

En effektiv behandlingsmetod där man med medicinsk apparatur åstadkommer en kraftig igångsättning av kroppens läkningssystem. Läs mer om stötvågsbehandling under fliken ”Stötvågsbehandling”

Mobilisering och manipulation

När rörligheten i en led är nedsatt p.g.a. ärrvävnad, kapsulär kontraktur, fritt intraartikulärt fragment (ledmus) eller diskprotrusion/skada och patienten själv inte lyckas återskapa en normal rörlighet på egen väg, kan det vara nödvändigt att använda passiv mobilisering eller manipulation för åstadkomma detta. Passiv mobilisering kännetecknas av upprepade passiva rörelser av påverkad led.Manipulation är ett litet övertryck eller övertöjning i leden, med hög hastighet och litet rörelseutslag efter det att leden passivt ställts in i dess normala ytterläge.

Traktion

Under traktion separeras ledytorna, manuellt eller med apparatur.

Töjning

Töjning av muskulatur/bindväv används för att öka rörligheten i led, lednära struktur och vid kort/stram muskulatur.

Injektion och infiltration

Då injektion eller infiltration anses vara den mest effektiva behandlingen vid vissa diagnoser, hänvisas patienten vidare till läkare. Lokalanestesi/bedövning, cortison eller skleroserande medel används som behandling beroende på typ av skada och besvär.

Sklerosering

Vid sklerosering injeceras ett ämne riktat mot den ogynsamma kärlinväxt man misstänker orsakar smärtan i senvävnad.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder i klinisk ortopedisk medicin har för avsikt att förhindra belastningsskador eller om det redan uppstått, förhindra vidare utveckling eller återfall efter eventuell framgångsrik behandling. Stor vikt läggs på inlärning av korrekt kroppskontroll (arbetsteknik) och anpassning av redskap (stol, bord etc.) och arbetsmiljö.

Eccentrisk träning

Eccentrisk träning är en form av uthållighetsträning som kan användas vid skador i muskler, senor samt senfästen. Metoden går ut på att muskeln belastas enbart i avslappningsfasen, med andra ord när muskeln dras/ töjs ut. Metoden används ofta vid axel-, arm- och hälsenesmärtor och en viktig faktor under hela träningstiden är att det får lov att göra ont – det ska göra ont men klart uthärdligt!

Individuell träning

Då vävnaden tål ökad belastning påbörjas successivt stegrad träning i syfte att öka vävnadens belastningstålighet och återskapa funktion.

McKenzie – MDT

Robin McKenzie är leg sjukgymnast från Nya Zeeland. Sedan 50-talet har han utvecklat och förfinat en metod för diagnostik och behandling av mekaniska funktionsstörningar i columna/ryggraden. Metoden är i dag spridd över hela världen och är ett givet begrepp i dagens kvalificerade sjukhusvård vid ryggbesvär som ryggskott, ischias, diskbråck, nackspärr och skuldersmärta. Metoden ger dig själv möjligheten att genom vissa frekvent upprepade rörelser behandla dig själv. I de fall egenövningar inte räcker till behandlar vi med manuella tekniker, det vill säga mobilisering och manipulation. Metoden är särskilt känd för sin effektivitet vid rygg och nackbesvär. Dessa rörelser är ganska okomplicerade och kräver ingen träningsutrustning. Sjukgymnasten förklarar varför du har ont och visar dig hur du ska göra. När Du är “utbildad” kan Du själv minska eller ta bort smärtan när Du vill. När Du väl blivit smärtfri kan Du också förhindra att smärtan uppstår igen, genom att du lärt dig hantera kroppen rätt. Hållningen har ofta avgörande betydelse för ryggens och nackens hälsa. Din sjukgymnast lär dig hur du bör sitta och stå för att kroppen ska må bra. Lyftteknik är också viktigt, särskilt för dem som lyfter i sitt arbete.

Idrottsmedicin

Med idrottsmedicin menar man omhändertagandet av den typ av skador som uppkommit i samband med någon form av aktivitet, motion eller idrott. Diagnostisering av idrottsskador görs på samma sätt som för alla ortopediska skador och besvär. Behandlingen är individspecifik och målet är att på kortast möjliga tid, återfå idrottaren/motionären till samma funktion som innan skadan inträffade. Inom idrottsmedicinen fokuserar vi också mycket på hur vi kan undvika idrottsskador genom rätt träning och analys av riskfaktorer.

Funktionell rehabträning

Rehabträning och återuppbyggnad är en viktig del vid skadebehandling. Vi guidar dig under rehabprocessen med specifika övningar och funktionell träning. Detta sker parallellt med behandling. Syftet är att vävnaden skall läka och bli belastningstålig så att den klarar den belastning som den skall utsättas för och gärna lite till. Idrottsmedicinen ligger i frontlinjen vad gäller rehabträning och funktionell träning och idag vet vi vikten av både specifik vävnadsriktad träning, liksom av komplex stabiliseringsträning och funktionell träning både efter inträffad skada men även för att undvika skador.

Vi omhändertar

Columna/ryggrad

Nackspärr
Torticollis
Nackstelhet
Nack skuldersmärta
Cervikalgi
Diskbråck i nacke
Låsningar i bröstrygg
Huggsmärta i bröstrygg, bröstkorg
Ryggskott i bröstkorg
Ryggskott
Akut lumbago
Lumbago
Lumbago med ischias
Ischias
Låsning i ländrygg
Molvärk i ländrygg
Stelhet i ländrygg
Myalgi
Låsning i SI-led
Roterat bäcken

AC Led

Distorsion av AC led Inflammation i AC led Artros i AC led Ligamentskador

Axel

Impingement
Inflammation i axel
Rotatorcuff syndrom
Rotatorcuffskada
Infraspinatus skada
Supraspinatus skada
Subskapularis skada
Axeltendinit
Tendinos
Tendinopati
Bursit
Slemsäcksinflammation
Kalkaxel
Kalinfällning i sena
Frusen skuldra
Capsulit
Adhesiv capsulit
Non steroid sensitiv capsulit
Axelledsinstabilitet
Axelleds luxation
Subluxerad axel

Armbåge

Tennisarmbåge – Lateral epicondylit – Lateral epicondylalgi
Golfarmbåge – Medial epiconylit – Medial epicondylalgi
Musarm
Låsning i armbågsled
Loose body i armbågsled – Lös kropp i armbågsled
Artrit
Översträckning i armbåge
Armbågsbursit
Biceps tendinit, tendinous och tendinopati

Handled

Stukning av handled
Handleds distorsion
Låsning av handledsben
Subluxation av hand och handledsben
Inflammation i handled
Artrit
Ligamentskador
Tendinoser och tendinopatier av handens och underarmens muskler

Tummen

Artros i tumbasled
Smärta i tumbasled

Höft

Artos i höftled
Artrit i höftled
Iliopsoas tendinit och tendinos
Adduktor longus tendinit och tendinos
Rectus femoris tendinit och tendinos
Muskelbristning
Senskada
Psoasbursit
Glutealbursit
Trochanterbursit
Trochanterit
Piriformis syndrom
Tensor skada
Höftsmärta
Loose body i höftled – Lös kropp i höftled

SI led

Roterat bäcken
Låsning i SI led
Smärta i SI led
Bäckenledssmärta

Knä

Meniskskada
Korsbandsskada
Ligamentskada
Medial collateralligament skada
Lateral collateralligament skada
Patellar tendinit och tendinous – Hopparknä
Quadriceps tendinit och tendinos
Löparknä
Morbus Schlatter

Underben, vrist och fot

Shinsplint – Benhinnebesvär
MTSS – Medialt tibia Stress Syndrom – Benhinneinflammation
Tennisleg – Muskelbristning i triceps surae
Tibialis posterior tendinit och tendinos
Tibialis anterior tendinit och tendinos
Stukning av vrist – Distorsion – Fotledsdistorsion
Ankeldistorsion lateral och medial
Skada på FTA ligament
Adherans av FTA ligament
Achilles tendinit oc h tendinous – Achillestendinopati – Hälsene inflammation
Achilles bursit – Calcaneus bursit
Pereoneus tendinit och tendinous
Hälkuddeartrofi – Hälsmärta – Uttrampad fettkudde
Hälsporre – Plantar fasciit – Plantar fascialgi
Dancers heel
Footballers injury
Hallux valgus
Högt fotvalv – Pes cavus
Lågt fotvalv – Plattfot – Pes planus
Överpronation
Supination
Mortons Neurom
Metatarsalgi
Nervinklämning i fot

Bokning

Mottagningar

Öppettider

Mån-tor 8:00-18:00
Fredag 8:00-15:00

Omdömen

Professionell och kunnig fysioterapeut. Mycket effektiv handläggning. Betyg 5/5.

Ioannis B

Mycket bra behandling och bemötande. Betyg 5/5.

Cecilia W

Kanon! Proffsigt, bra bemötande och snabb service! Betyg 5/5.

Alexander S

Kunnig personal med enormt gott bemötande! Betyg 5/5

Eeva K V

Hög kompetens och proffessionelt bemötande, Rekomenderas! Betyg 5/5.

Lars H

Skribent: Daniel Öhlin, legitimerad sjukgymnast. Examen i ortopedisk medicin. McKenzie, OMT och idrottsmedicin steg III. Mer än 17 års erfarenhet av ortopedmedicinsk diagnostik, behandling och rehabilitering.

Synpunkter på innehållet? Kontakta oss.

Boka ett digitalt eller fysiskt besök

Vi är tillgängliga 8-17 för råd och vård online samt har akuttider på våra mottagningar samma dag eller dagen efter.

BOKA BESÖKSTID