Läkare hos Ortomed Göteborg

Ortomeds läkare i Göteborg är specialiserad på diagnostik och injektionsbehandling av skada och sjukdomstillstånd i det muskuloskeletala systemet. Det vill säga ortopediska och ortopedmedicinska besvär. Majoriteten av de smärtor vi har i rörelseapparaten kommer från leder, muskler, senor, ligament, ledkapsel, bursor (slemsäckar), nerver och skelett. Vanligtvis är beror smärtan på en överbelastning eller ett trauma (olycka), men kan också komma av en sjukdom. Olika former av avlastning och medicinsk träning (sjukgymnastik & fysioterapi) i kombination med injektionsbehandling som kortisoninjektion, blockader och nervrotsblockader kan snabbt förbättra ett tillstånd och därmed förutsättningarna för att återgå till önskad aktivitetsnivå och arbete så tidigt som möjligt.

Läkare och ortopedisk medicin - OMI

Läkare utbildade inom ortopedisk medicin - OMI söker strukturerat efter orsaken till smärtan. Först tas en anamnes (sjukdomshistoria) och därefter görs en noggrann klinisk undersökning där olika vävnader (led, nerv, muskel, sena, ligamant, bindväv och skelett) stressas genom manuella tester. Ofta räcker anamnes och dessa testar för att ställa diagnos, men vid tveksamheter kan läkaren ge en bedövningsinjektion eller blockad mot misstänkt vävnad och på så sätt finna den smärtgenererande vävnaden. På Ortomed kan vi även använda ultraljud för att skanna av strukturerna och på så sätt bekräfta och värdera en vävnadsskada.

Boka tid - Ring eller boka själv!

Ring 010-178 78 90 för att få hjälp med bokning eller klicka på Göteborg eller Stockholm här under så kommer du till respektive webtidbok, men se gärna vår prislista först. Där får du lite mer information om vilken förstabesökstid som lämpar sig för dig. Välkommen!
Boka tid idag - välj själv bland lediga tider

Klinisk diagnostik

Våra ortopedmedicinskt specialiserade läkare ställer diagnos framför allt genom anamnes och klinisk diagnostik. Den kliniska diagnostiken sker strukturerat och systematiskt utifrån OMI (Ortopedisk medicin International) samt andra vidareutbildningar inom smärta och smärtbehandling, belastnings- och rehabiliteringsmedicin, företagshälsovård och försäkringsmedicin. I den kliniska diagnostiken ingår även diagnostisk injektion samt ultraljudsundersökning då det bedöms aktuellt. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för att finna orsaken till ett smärttillstånd och erbjuda samt omgående påbörja bästa möjliga behandling och behandlingsplan.

Diagnostiska injektioner

Diagnostisk injektion ges för att bedöva ut vävnader och på sätt finna vilken vävnad som är skadad. De kliniska testerna kan ha gett att skadan kan bero på ett senfäste eller en slemsäck i axeln. En bedövningsspruta kan då sättas i senfästet och efter några minuter görs ett retest av vävnaden och om smärtan då är borta eller tydligt minskad är bedöms senfästet vara orsaken till smärtan. Om smärtan kvarstår sätts en bedövning i slemsäcken varpå ett nytt retest görs o.s.v.

Injektionsbehandling

Läkare specialiserade inom ortopedisk och muskuloskeletal medicin har särskild utbildning i anatomi, ortopediska sjukdomstillstånd och olika typer av injektionsbehandling, både diagnostiska och behandlande injektioner. Läkaren avgör vilken form av injektionsbehandling och preparat som lämpar sig. Vanligtvis är olika typer och doser av kortison förstahandsval, men ibland är bedövningmedel det bästa. Injektionsbehandling i kombination med avlastning (ledskydd, ortoser, tejpning, hjälpmedel och skoinlägg) kan snabbt minska en smärta, bryta ett sjukdomstillstånd och skapa förutsättningar för snabbare utläkning och återfådd belastningstålighet och akvitetsnivå. Injektionsbehandlad sena bör efter initial vila sedan behandlas med medicinsk träning, d.v.s. belastas på ett kontrollerat och successivt stegrat sätt. Våra fysioterapeuter hjälper till med detta samt utprovning och tillverkning av olika typer av avlastning.

Ultraljudsledd och guidad injektion

Ultraljudsledd injektion använder vi för att säkerställa att injektionen ges på rätt plats i önskad vävnad. De flesta vävandsinjektioner kräver ingen genomlysning (utraljudsguidning), men i vissa injektioner är det en god hjälp. På Ortomed Göteborg använder vi en BK Ultrasound Flexfocus, en sjukhusmaskin med mycket bra bildåtergivning. Antingen använder vår läkare ultraljudet själv vid injektionen eller så hjälper en av våra ultraljudsspecialiserade fysioterapeuter till.

Kortisoninjektion i Göteborg

Kortisoninjektion ges mot leder, nervrötter, bursor (slemsäckar), senfästen och ligament och är en mycket väl beprövad behandlingsform. OMI-läkare har särskild kompetens rörande mer avancerade injektioner som vissa kortisonbaserade ledinjektioner och nervrotsblockader. Vid bursit (slemsäcksinflammation) är kortosininjektion förstahandsåtgärden och ibland är det den enda fungerande behandlingsformen då bursiter ibland ger årslånga besvär. Vid vissa ledsjukdomar och nervskador är också kortisoninjektion den mest lämpade behandlingen.

Knäartros och kortisoninjektion

Vid knäartros kan kortisoninjektion snabbt minska smärta och förbättra rörelse- och belastningförmågan. Bäst behandling vid knäartros är medicinsk träning (fysioterapiledd träning) och ibland kan en kortisoninjektion skapa nödvändiga förutsättningar för att bättre komma igång med denna träning.

Knäartros och tuppkamsinjektion (hyaluronsyra)

Vid knäartros kan tuppkamsinjektion av rätt preparat ge en förbättrad knäfunktion med minskad smärta och förbättrad rörelse- och belastningförmåga. Tuppkamsinjektion kan även den skapa nödvändiga förutsättningar för att kunna komma igång med den medicinska träningen hos fysioterapeut. Effekten av tuppkamsinjektion kan hålla i sig längre än den av kortisoninjektion och man har sett att man med denna behandlingsmetod kunnat skjuta på operations- och protesbehov. Behandlingsmetoden är dock kostsam.

Höftartros och kortisoninjektion

Vid höftartros är kortisoninjektion en snabbt verkande behandlingsmetod som ofta leder till omgående minskad smärta och förbättrat rörelse- och belastningförmåga. Bäst behandling vid höftartros är medicinsk träning (fysioterapiledd träning) och ibland kan en kortisoninjektion skapa nödvändiga förutsättningar för att bättre komma igång med denna träning.

Tendinit, tendinos, inflammation i senfäste och kortisoninjektion

Tendinos är den vanligaste orsaken till smärta i rörelsapparaten. Tillstånden behandlas ytterst sällan med operation utan skall istället omhändertas med avlastning, anpassad belastning, medicinsk träning, stötvåg, laser, epi och injektionsbehandling. Vid skada i ett senfäste, ofta beroende på tendinit, tendinos och ibland inflammation kan en kortisoninjektion krävas för att minska smärta och förbättra rörelseförmågan. Injektionsbehandling kombinerat med råd och medicinsk träning hos våra fysioterapeuter (sjukgymnaster) efter den initiala vilan och ger sammantaget de bästa möjligheterna till snabbt tillfrisknande och önskad belastningstålighet och aktivitetsnivå.
Vanligt drabbade senfästen är de i axeln, armbågen, handled och hand, höft, knä och fot.

Bursit / slemsäcksinflammation och kortisoninjektion

Vid bursit eller slemsäcksinflammation är kortisoninjektion ofta den bästa behandlingsmetoden och ibland den enda som hjälper vid ett långvarigt smärttillstånde beroende på bursit.
Vanligt drabbade slemsäckar är den subakromiala bursan i axeln, men även slemsäckar innanför och utanför hälsenans fäste på hälen, i knä, armbåge och höft.

Frusen axel / skuldra och kortisoninjektion

Vid frusen axel (skuldra) kan en serie kortisoninjektioner i axelleden bryta det inflammatoriska sjukdomstillståndet och snabbt minska smärtan och hälsotillståndet. Vår läkare är mycket erfaren vad gäller bedömning av och injektionsbehandling vid frusen axel/skuldra.

Artrit, inflammation i led och kortisoninjektion

Vid artrit och inflammation i en led kan kortisoninjektion snabbt minska smärta och förbättra rörelse- och belastningförmågan. Injektionsbehandlingen i kombination med avlastning av ortos, ledskydd och hjälpmedel ger bra förutsättningar för läkning. Därpå följande medicinsk träning (fysioterapi) skapar en mer belastningstålig led med stärkt muskulatur och bättre rekrytering av dessa.

Nervrotsblockad

En nervrotsblockad är en injektionsbehandling med både kortison och bedövningsmedel som duschas över en skadad nervrot (början på nerven där en kommer ut från ryggen). Detta kan snabbt reducera det inflammatoriska tillståndet från en skadad nerv. När inflammationen lägger sig kan rörlighet, belastningsförmåga samt behandling och rehab hos våra fysioterapeuter snabbare komma igång vilket ger de bästa förutsättningarna för återfådd hälsa och tålighet.
Vid ischias och diskbråck i ländrygg eller nacke förekommer ofta inflammation kring nervroten pga av den nervkompression disken ger mot nerven. Ibland kan osteofyter (benpålagringar) vid kotorna också trycka på nerverna och orsaka inflammation och smärta.

Blockad

Blockad är en bedövningsinjektion som ges mot en smärtande vävnad för att minska smärta och belastningskänslighet.

Läkare i Göteborg - Gert Persson, specialiserad på ortopedisk medicin, OMI

OMI läkare, Doktor Gert Persson hos oss i Göteborg är specialist i allmänmedicin och företagshälsovård och utbildad inom OMI och har lång erfarenhet av klinisk diagnostik och injektionsbehandling av sjukdomstillstånd i det muskuloskeletala systemet. Gert tog sin läkarexamen 1992 och har de senaste 15 åren, tillsammans med OMI-lärare Tomas Gustavsson, tagit emot patienter remitterade från vårdgivare i västsverige för hjälp med klinisk diagnostik och behandling. Gert arbetar mycket med diagnostiska och behandlande injektioner och använder även ultraljud för genomlysning vid injektioner då det är lämpligt. Gert föredrar att arbeta i nära samarbete med fysioterapeuter för att optimera omhändertagandet för varje patient.

Gert är fokuserad på att finna och behandla själva vävnadsskadan som orsakar de besvärande symtomen. Behandlingen består i kortisoninjektioner, ledinjektioner, bedövninginjektioner, blockader, nervrotsblockader, ergonomiska råd, råd på egenvård och hemövningar och avlastning med lämpliga hjälpmedel och ortoser.
OMI läkare Gert hos Ortomed Göteborg. Specialiserad i diagnostik och injektionsbehandling. OMI-läkare Gert med särskild kompetens inom diagnostik och behandling av smärta i muskler, senor, leder och skelett.

Boka tid till Gert Persson, OMI-läkare hos Ortomed Göteborg

Boka tid idag - välj själv bland lediga tider

Vår läkare i Göteborg behandlar vid:

Columna/ryggrad

Diskbråck i nacke
Lumbago med ischias
Ischias
Nervsmärta i arm eller ben
spinalstenos med smärta i arm eller ben

AC Led

Distorsion av AC led Inflammation i AC led Artros i AC led Ligamentskador

Axel

Impingement
Inflammation i axel
Rotatorcuff syndrom
Rotatorcuffskada
Infraspinatus skada
Supraspinatus skada
Subskapularis skada
Axeltendinit
Tendinos
Tendinopati
Bursit
Slemsäcksinflammation
Kalkaxel
Kalinfällning i sena
Frusen skuldra
Capsulit
Adhesiv capsulit
Non steroid sensitiv capsulit

Armbåge

Tennisarmbåge - Lateral epicondylit - Lateral epicondylalgi
Golfarmbåge - Medial epiconylit - Medial epicondylalgi
Artrit och inflammation i armbågen
Bursit och slemsäcksinflammation
Biceps tendinit, tendinos och tendinopati

Handled

Inflammation i handled
Artrit
Karpaltunnelsyndrom
Ligamentskador
Tendinoser och tendinopatier av handens och underarmens muskler

Tummen

Artros i tumbasled
Smärta i tumbasled

Höft

Artos i höftled
Artrit i höftled
Iliopsoas tendinit och tendinos
Adduktor longus tendinit och tendinos
Rectus femoris tendinit och tendinos
Senskada
Psoasbursit
Glutealbursit
Trochanterbursit
Trochanterit

Knä

Ligamentskada
Medial collateralligament skada
Lateral collateralligament skada
Patellar tendinit och tendinos - Hopparknä
Quadriceps tendinit och tendinous
Löparknä

Underben, vrist och fot

Shinsplint - Benhinnebesvär
MTSS - Medialt tibia Stress syndrom - Benhinneinflammation
Tennisleg - Akut muskelbristning i triceps surae
Tibialis posterior tendinit och tendinos
Tibialis anterior tendinit och tendinos
Skada på FTA ligament
Achilles tendinit och tendinous - Achillestendinopati - Hälsene inflammation
Achilles bursit - Calcaneus bursit
Pereoneus tendinit och tendinous
Hälkuddeartrofi - Hälsmärta - Uttrampad fettkudde
Hälsporre - Plantar fasciit - Plantar fascialgi
Dancers heel
Footballers injury
Hallux valgus
Mortons Neurom
Nervinklämning i fot

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010–178 78 90
Kontakta oss
Copyright Ortomed Sverige AB