Forskning och studier

Vad säger forskningen om olika behandlingsalternativ?

Vetenskapliga artiklar om effekten av olika behandlingsalternativ, som exempelvis stötvågsbehandling presenteras nedan. Flera studier är pågående och vi på Ortomed uppdaterar oss och sidan här kontinuerligt. Kvalitén på studierna är varierande och fler kontrollerade-randomiserade studier behövs.

  Shockwave therapy - tryckvågsbehandling och stötvågsbehandling

 • Sjokkbølge- og trykkbølgebehandling ved kroniske muskel- og skjelettsmerter. K Storheim, L Gjersing, K Bølstad, M A Risberg; Nr. 23 – 2. desember 2010, Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2360-4, doi: 10.4045/tidsskr.09.0654 MATERIAL OCH METOD: Systematisk sökning i medicinska databaser efter effekten av tryckvågsbehandling (fokuserad) respektive stötvågsbehandling (radiell) vid rotatorcuffsyndrom, lateral epicondylit (tennisarmbåge) samt plantar fasciit (plantar fascialgi - hälsporre). Av 54 funna studier (49 stycken rörde tryckvågsbehandling och endast 5 gällde radial stötvågsbehandling) hade 27 stycken medel- eller hög kvalitet och ingick sedan i sammanställningen.
  RESULTAT: Radial stötvågsbehandling hade effekt vid rotatorcuffsyndrom med kalkinfällning (kalkaxel) samt vid kronisk lateral epikondylalgi (tennisarmbåge). Fokuserad tryckvågsbehandling hade effekt vid rotatorcuffsyndrom med kalkinfällning (kalkaxel). I en högkvalitativ studie jämförde man fokuserad tryckvågsbehandling med kortisoninjektioner vid plantar fasciitis och fann att kortisoninjektion hade bättre effekt på kort sikt men att ingen av behandlingarna var bättre än den andra på lång sikt. I en studie jämförande effekten av tryckvågsbehandling kontra operation vid lateral epikondylit (tennisarmbåge) fann man att ingen av dessa behandlingar var bättre än den andra.
  I diskussionen påtalades svårigheterna att tolka effekten av dessa behandlingsformer då studierna är så olika. Fler studier efterfrågas.
 • Fot/Häl

  Achilles tendinopathy - hälseneinflammaion, Planarfasciitis, plantarfascit - inflammation i senskidan under foten, "hälsporre" i dagligt tal
 • Chronic plantar fasciitis treated with two sessions of radial extracorporeal shock wave therapy. Ibrahim MI, Donatelli RA, Schmitz C, Hellman MA, Buxbaum F; Foot Ankle Int. 2010 May;31(5):391-7. MATERIAL OCH METOD: 54 patienter med ensidig kronisk plantarfasciit lottades in i behandlingsgrupp (stötvågsbehandling) eller placebogrupp (placebobehandling). Både grupperna fick två behandlingar á 2000 impulser med en veckas mellanrum. RESULTAT: Radial stötvågsbehandling var effektiv vid 4, 12 och 24 veckorsuppföljning även om endast två behandlingar med 2000 impulser gavs.
 • Plantar fascia-specific stretching versus radial shock-wave therapy as initial treatment of plantar fasciopathy. Rompe, Jan D JD; Cacchio, Angelo A; Weil, Lowell L; Furia, John P JP; Haist, Joachim J; Reiners, Volker V; Schmitz, Christoph C; Maffulli, Nicola N; et al. The Journal of bone and joint surgery. American volume92. 15 (November 3, 2010): 2514-2522. SYFTE: Ta reda på om specifik stretching av plantar fascian eller stötvågsbehandling är effektiv som en första behandling vid proximal plantar fasciepati ("hälsporre") hos patienter som haft symtom i maximalt sex veckor och som inte fått någon annan behandling. MATERIAL OCH METOD: 102 personer med akut plantar fasciepati lottades in i stretch- eller stötvågsbehandlingsgrupp. Stretchgruppspatienterna följde ett åtta veckor långt specifikt stretching program och stötvågsbehandlingspatienterna fick lågenergetisk radial stötvågsbehandling vid ett behandlingstillfälle under tre följande veckor. Utvärderingen skedde efter två, fyra och femton månaders tid. RESULTAT: Efter två månader var stretch-patienterna signifikant bättre än de som fått stötvågsbehandling. Stretchpatienterna var också signifikant mer nöjda med den behandling de fått. Dessa resultat resultat kvarstod efter fyra månaders uppföljning men efter femton månader fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. SLUTSATS: Specifikt stretchingprogram är bättre behandling vid akut proximal plantarfasciepati (akut hälsporre) än radial stötvågsbehandling.
 • Shock Wave Therapy for Treatment of Foot and Ankle Conditions. A Younger; Techniques in Foot and Ankle surgery 5(1):60-65, 2006 RESULTAT: Review/sammanfattning studier fram till 2006 avseende utrustning, indikationer, teknik och dokumenterad effekt av stötvågsbehandling vid fotbesvär. Analgetisk effekt, nedbrytning av ärrvävnad och kalk i sena och fascia, förbättrad vaskularisering och tillströmning av vita blodkroppar är några av sannolika orsaker till förbättring efter stötvågsbehandling. Kan även ha bättre effekt än kirurgi, men studier saknas ännu vid tillfället.
 • Long-term Results of Extracorporeal Shockwave Treatment for Plantar Fasciitis. Wang et al; The American Journal of Sports Medicine 34:592-596 (2006) RESULTAT: Randomiserad och kontrollerad studie vid behandling av plantarfascit ("hälsporre -dagligt tal"). 1500 impulser gavs vid ett tillfälle. Vid långtidsuppföljinng, 60 och 72 månader, visade sig stötvågsgruppen ha 69,1% utmärkta resultat och signifikant förbättring avseende smärta och funktion jmfr med kontrollgruppen.
 • Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) in Chronic Plantar Heel Pain
 • a RCT. L. Gerdesmeyer et al; Technical UniversityMunich, Dept of Ortohpeadic surgery and sportstraumatology; Abstract RESULTAT: Radial (låg/medelenergi) stötvågsbehandling är effektiv, säker och kostnadseffektiv vid behandling av kronisk hälsmärta. Inga bieffekter rapporteras. Radial stötvågsbehandling jämfördes med placebo på 254 individer. 2000 impulser med 0.4 Mpa gavs vid tre tillfällen med två veckor mellan varje behandling.
 • Evaluation of Low-Energy Extracorporeal Shock-Wave Application for Treatment of Chronic Plantar Fasciitis. Rompe et al; The Journal of Bone and Joint Surgery; vol 84A; 3; march 2002; 335-341 RESULTAT: Man jämför låg/medelenergistötvåg som behandling vid kronisk plantarfascit, där en grupp mottog 1000 impulser och en 10 impulser vid tre tillfällen. Uppföljning efter sex månader visade fördel för den förra gruppen med signifikant förbättring avseende smärta. Risken för framtida operation minskade även.
 • Randomized, placebo controlled, double blind clinical trail evaluating the treatment of plantar fasciitis with an extracorporeal shockwave therapy (ESWT) device: a north american confirmatory study. Kudo et al; Journal of Ortopaedic Research, feb 2006; 115-123 RESULTAT: 114 individer med långvarig/kronisk plantarfascit (mer än sex månader) deltog i en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie. Placebobehandling jämfördes med 3800 impulser stötvåg/ESWT (högenergi) vid ett tillfälle. Uppföljning sex veckor och tre månader efteråt visade signifikant minskad smärta vid t ex de första minuterna under promenad. ESWT, med utrustning Dornier Epos Ultra, anses vara en säker och effektiv metod vid behandling av långvarig plantarfascit.
 • High-Energy Extracorporeal Shock Wave Therapy as a Treatment for Insertional Achilles Tendinopathy. Furia; Am. J. Sports Med. 2006; 34; 733 RESULTAT: 35 individer med kronisk "insertional" achilles tendinopati ("inflammation" av hälsenans infästning i hälbenet) behandlades med högenergi stötvåg, 3000 impulser vid ett tillfälle, och jämfördes med en kontrollgrupp som mottog ickekirurgisk åtgärd.Tolv månader efter visade sig behandlingsgruppens resultat, avseende smärta vara signifikant överlägset kontrollgruppen.
 • Eccentric loading, shock wave rteatment or wait-and-see policy for tendinopathy of the main body of tendo achilles. A randomized control trial. Rompe et al; The am journ of Sports Medicin; vol 35; 3; 374-383 RESULTAT: Man jämförde tre olika åtgärder för tendinopati achillessena ("inflammation hälsena"
 • dagligt tal): låg/medelenergistötvåg, excentrisk träning och "vänta och se" (ingen specifik åtgärd). Vid uppföljning fyra månader senare var förbättringen för de två första grupperna, avseende smärta och aktivitet, likvärdig men överlägsen den sista. Spontanläkning efter fyra månader anses vara osannolikt för flertalet.
 • Knä

  Patellar tendinopathy, jumpers knee - hopparknä
 • Extracorporeal Shockwave for Chronic Patellar Tendinopathy. Ching-Jen Wang et al; Am. J. Sports Med. 2007; 35 RESULTAT: stötvågsbehandling mot kronisk smärta i knäskålsenan jämfördes med sk konservativ behandling (bl a antiinflammatoriska läkemedel och olika sjukgymn åtgärder). Vid 2- och 3-års uppföljning visade fortf studiegruppen 43% utmärkta resultat och 47% bra. Förbättringen avsåg smärtuppskattning, ultraljudsbekräftad cirkulationsökning och likaledes reducerad förtjockning av sena. 90% var nöjda med resultaten i studiegruppen. Slutsatsen drogs att stötvågsbehandling tycks vara mer effektiv än konservativa åtgärder vid kronisk patellartendinopati.
 • Jumper's knee treatment with extracorporeal shock wave therapy: a long-term follow-up observational study. Vulpiani MC et al, J Sports Med Phys Fitness. 2007 Sep;47(3):323-8. RESULTAT: En grupp med diagnosen hopparknä behandlades med elektromagnetisk stötvåg. 1500-2500 impulser vid 2-4 tillfällen gav tillfredsställande resultat för 73,5% av deltagarna vid en långtidsuppföljning två år senare. Redan sex veckor efter avslutad behandling kunde flertalet återvända till sin motions/sportaktivitet.
 • Cross-sectional outcome analysis of athletes with chronic patellar tendinopathy treated surgically and by extracorporeal shock wave therapy. Peers KH, Clin J Sport Med. 2003 Mar;13(2):79-83. RESULTAT: stötvågsbehandling och kirurgiskt ingrepp har likvärdig effekt på funktion/aktivitet vid kronisk patellartendinopati dvs kronisk smärta i knäskålssenan även kallat hopparknä.
 • Achillodynia and Patellar Tendinopathy. Results of Radial Shockwave Therapy in patients with Unsuccessfully Treated Tendinoses. H. Lohrer, J. Schöll, S. Arentz, Sportverl Sportschad 2002; 16:108-114 RESULTAT: Prospektiv studie som undersökt effekten av radial stötvågsbehandling mot achillodyni/achillesbesvär och patellartendinopati. Efter 3-5 behandlingstillfällen med en veckas intervall, såg man signifikant förbättring avseende vilosmärta, ömhet, belastningssmärta och smärtfri löptid. Detta även redan efter en vecka efter sista behandling. Vid uppföljinng ett år senare är resultaten ännu bättre och radial stötvåg bör anses som en effektiv metod vid långvariga besvär på senor inom löpar- och hopparidrotter.
 • Treatment of patellar tendinopathy with extracorporeal shock wave therapy. K.M. Taunton et al, BC MEDICAL JOURNAL VOL. 45 NO. 10, DECEMBER 2003 RESULTAT: Randomiserad och kontrollerad studie. Försökspersoner fick mellan tre och fem stötvågsbehandlingar mot långvarig patellartendinopati. Kontrollgruppen placebobehandling. Stötvågsbehandling resulterade i signifikant förbättring avseende smärta och aktivitet.
 • Axel

  Calcific tendinitis - Kalkinfällning i sena, vanligtvis supraspinatus
 • Radial Shock Wave Therapy in Calcifying tendinitis of the Rotator Cuff – A Prospective Study. P. MagoschS. Lichtenberg P. Habermeyer; ATOS Clinic Heidelberg (Germany). RESULTAT: en prospektiv studie där man gav lågenergi/radial stötvåg, vid tre tillfällen, mot kalkinfällning i rotator cuff. Uppföljning vid fyra veckor, tre och sex månader visade signifikant smärtlindring och kalkresorbering. Efter tolv månader var 80,8% smärtfria och 75% av gruppen hade inte längre någon kalkinfällning.
 • Effectiveness of Radial Shock-Wave Therapy for Calcific Tendinitis of the Shoulder: Single-Blind, Randomized Clinical Study. Angelo Cacchioet al; Physical Therapy; Volume 86; Number 5; May 2006 RESULTAT: En singelblind och randomiserad studie. Radial stötvåg gavs mot kalkinfällning och tendinit i axelled. Redan fyra veckor efter avslutad behandling redovisades signifikant smärtlindring och funktionsförbättring. Efter sex månader hade kalkinfällning i muskelsena helt försvunnit för 86,6%. Radial stötvåg anses vara en säker och effektiv metod vid dessa besvär och bidrar till signifikant smärtreducering och förbättrad funktion och helt utan biverkningar.
 • Extracorporeal Shock Wave Therapy for the Treatment of Chronic Calcifying Tendonitis of the Rotator Cuff A Randomized Controlled Trial. Gerdesmyer et al; JAMA, November 19, 2003—Vol 290, No. 19 RESULTAT: En randomiserad och kontrollerad studie. 144 individer lottades för högenergi-, lågenergi- eller placebostötvåg. Man gav två behandlingar med två veckors mellanrum. Uppföljning efter tre, sex och tolv månader visade signinfikant funktionsförbättring, smärtreducering och kalkresorbering för de båda förra grupperna jämfört med placebogruppen. Resultaten pekar även på att högenergi tycks vara "överlägsen" lågenergistötvåg.
 • Shock-wave therapy is effective for chronic calcifying tendinitis of the shoulder. M. Loew et al; J Bone Joint Surg [Br] 1999;81-B:863-7 RESULTAT: En prospektiv studie som drar slutsatsen att stötvåg bör övervägas vid terapiresistenta och kroniska besvär i axelled som orsakats av kalkinfällning i muskelsena. Detta innan kirurgisk åtgärd. Två olika grupper gavs antingen lågenergi
 • eller högenergistötvåg om 2000 impulser vid ett tillfälle. En tredje gavs högenergi vid två tillfällen. Grupperna som mottog högre doser visade tydligare förbättring. Det fanns även signifikant korrelation mellan subjektiv bedömning och röntgenförändringar.
 • Armbåge

  Tennis elbow, lateral epicondylit - tennisarmbåge
 • Analgesic effect of extracorporeal shockwave therapy on chronic tennis elbow. Rompe et al; J Bone Joint Surg (Br) 1996; 78-B:233-7 RESULTAT:En prospektiv, randomiserad och kontrollerad studie som undersökte effekten av elektromagnetisk lågenergistötvåg mot tennisarmbåge. En grupp gavs, vid ett tillfälle, 3000 impulser och den andra 30 impulser. Uppföljning tre, sex och 24 veckor efter visade signifikant smärtreducering och förbättrad funktion för den förra gruppen.
 • Safety and Efficacy of ESWT for Chronic Lateral Epicondylitis. John P. Furia; The American Journal of Orthopedics; januari 2005; 13-19 RESULTAT: en grupp fick vid ett tillfälle, 3200 impulser mot kronisk tennisarmbåge. Tolv veckor efter hade smärtan reducerats signifikant för samtliga. För 78% ansågs resultaten vara utmärkta. Stötvågsbehandling är en säker, biverkningsfri och effektiv behandlingsform, oavsett om man uppbär sjukpenning eller ej.
 • Shock Wave Therapy for Patients with Lateral Epiconylitis of the Elbow. Wang et al; The Am Jour of Sportsmedicin; 2002; vol 30;3; 422-425 RESULTAT: I en sk fallstudie, med 57 deltagare och långvarig tennisarmbåge, blev 61,4% besvärsfria och 29,5% signifikant förbättrade efter en behandling med 1000 impulser högenergistötvåg. Behandlingsformen ansågs vara säker och effektiv vid dessa besvär.
 • Radial shock wave therapy for lateral epicondylitis: a prospective randomized controlled single blind study. Spacca et al; Eur Med Phys;2005;41; 17-25 RESULTAT: I en prospektiv, randomiserad och kontrollerad singelblind studie undersöktes effekten av lågenergi/medelenergi stötvåg mot tennisarmbåge. Syftet var att minska smärta, förbättra funktion och öka styrka i armbågsmuskulatur (handgreppskraft, dorsalfelxion handled). Vid uppföljning sex månader senare, visade sig radial stötvågsbehandling vara en effektiv form för samtliga parametrar. Den sk kumulativa tidsberoende (adderande) effekten som ses vid högenergistötvåg, kunde även ses hos låg/mellanenergistötvåg (rESWT). En ytterligare fördel med den senare är att anestesi inte behöver användas och att inga biverkningar eller sidoeffekter rapporterades. Behandlingsformen kan anses vara en säker och effektiv åtgärd vid tennisarmbåge.
 • Stötvågsbehandling för snabbare nybildning av ben och brosk samt bättre läkning av senfäste.
 • Extracorporeal shock wave therapy in treatment of delayed bone-tendon healing. Wang L et al. Am J Sports Med. 2008 Feb;36(2):340-7. Epub 2007 Sep 20 RESULTAT: Kontrollerade studie vid djurförsök där vuxna kaniner behandlades med stötvåg för att påskynda läkning för knäskålssenans infästning, efter operation på denna. En dos med stötvåg visade sig ge överlägsen nybildning av ben och brosk samt påskyndad läkning av inväxt av sena. Likaså hållfasthet i sena.

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010–178 78 90
Kontakta oss
Copyright Ortomed Sverige AB